Vážená pani, vážený pán,

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre so sídlom Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 00 198 331, zapísaného v OR OS Nitra., odd. Dr, vložka č. 35/N Vám oznamuje, že dňa 3.9 .2014 členovia družstva na členskej schôdzi rozhodli o premene podoby a formy družstevných podielnických listov (ďalej len DPL) vydaných družstvom (pôvodne v zaknihovanej podobe) na listinnú podobu na meno. Táto skutočnosť bola uverejnená v zmysle zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o doplnení a zmene niektorých zákonov v Hospodárskych novinách a v Obchodnom vestníku dňa 29.10.2014

Oznamujeme Vám, že dňom 21.11.2014 majiteľom DPL vzniklo právo, aby im ich emitent odovzdal v listinnej podobe. Vaše DPL Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre v listinnej podobe si môžete vyzdvihnúť v lehote určenej na ich vyzdvihnutie od 12.1.2015 do 31.1.2015

Listinné DPL si každý majiteľ môže vyzdvihnúť v sídle Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre so sídlom Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, každý pracovný deň v čase od 7.30 do 15.00hod. Pri preberaní listinných DPL ste povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti. V prípade, že poveríte inú osobu, aby za Vás vyzdvihla Vaše listinné DPL Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre, musí mať táto osoba od Vás splnomocnenie s Vaším úradne overeným podpisom. V prípade, že majiteľ predmetných DPL nežije, predloží dedič originál právoplatného dedičského rozhodnutia.


S pozdravom


Ivanka pri Nitre 12.12.2014


Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, PSČ: 951 12, tel.037/6564550


Ing. Róbert Mészároš v.r.
predseda družstva

 
©2013 PD Ivanka pri Nitre